ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

การบริการ