ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์