ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน