ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี