Accessibility Tools

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

 

 

ประวัติศาลแขวงนครศรีธรรมราช

               ศาลแขวงนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอำนาจและวันเปิดทำการศาลแขวงในบางจังหวัด พ.ศ.2500 พร้อมกับศาลอื่นๆ อีกหลายศาล สำหรับ คดีแพ่งที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อย และคดีอาญาที่มีอัตราโทษไม่มากนัก ตามที่กำหนดไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ในเขตบางท้องที่ให้มีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง

               ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 โดยรวมอยู่ในอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อมากระทรวงยุติธรรมได้อนุญาตให้ศาลแขวงนครศรีธรรมราชย้ายไปอยู่ที่เรือนไม้ในบริเวณวัดร้องเสมาเมือง ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเรือนไม้ซึ่งเคยใช้เป็นบ้านพักผู้พิพากษา โดยเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน2504 

               พ.ศ. 2507 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและศาลแขวงนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ รวมอยู่ในอาคารเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้อาคารชั้นล่างด้านทิศใต้เป็นที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราช

               ในปี พ.ศ. 2539 ได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่เศษ บริเวณศูนย์ราชการแห่งใหม่ (แห่งที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารศาลแขวงนครศรีธรรมราช ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ศาลแขวงนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 125,175,400 บาท เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น พื้นที่ในอาคารประมาณ 10,580 ตารางเมตร มีห้องพิจารณาคดี 15 ห้อง จากสัญญาใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน เริ่มต้นสัญญา วันที่ 30 กันยายน 2543 และมีการขยายระยะเวลาก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ 23 ธันวาคม 2545

               ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ได้เปิดทำการอาคารศาลหลังใหม่แล้วตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการในการปฏิบัติงานและประชาชน ผู้มาติดต่อราชการอย่างดียิ่ง