ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court
เจ้าพนักงานตำรวจศาล