Accessibility Tools

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ศาลแขวงนครศรีธรรมราชจัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565image
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 นาฬิกา นายสรายุทธ วราโห ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”   และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2)      พ.ศ.2564 และระเบียบคณะกรรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว โดยมีนายอำนาจ เพ็งมาก ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนครศรีธรรมราช  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการและร่วมเสวนากับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานและขจัดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน  ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงนครศรีธรรมราช ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ณ ห้องบงกชรัตน์ ชั้น 1 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image