ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

การบริการ
เว็บไซต์ศาลยุติธรรม