ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court