ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ระบบจองห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

      

** ตารางการใช้ห้องประชุมผ่านจอภาพศาลแขวงนครศรีธรรมราช **