ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

การบริหารจัดการคดีและห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับคู่ความที่ประสงค์ใช้งานผ่าน Smart Phone/Tablet ให้ติดตั้งโปรแกรม Google Meet ก่อนใช้งาน สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code นี้ =>      

                                                          

กรณีใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Notebook  สามารใช้งานผ่านโปรแกรมเบราเซอร์  ** แนะนำให้ใช้ Chrome , Firefox **

ชื่อห้อง ระบบ คลิกที่ URL สำหรับเข้าห้อง QR Code
ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/edj-hnke-sqi      
ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/api-nugg-htv
ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/tkc-wnab-quu      
ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/wac-cbpd-dya
ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/rhi-cwre-isb
ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/sjo-jcph-tod
ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/xpv-jhud-wnf
ไกล่เกลี่ยออนไลน์ (งานไกล่เกลี่ย)  https://meet.google.com/jeg-uuqz-nep
คุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพในคดีอาญา https://meet.google.com/jvn-pmya-tkc