Accessibility Tools

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกimage

image เอกสารแนบ